Sepetim(0 ürün)
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik Politikası:
Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.(“Baby Turco”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden
güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini
korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Baby Turco Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel
verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde
işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Market.babyturco.com.tr çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.
İşbu Politika’nın amacı, Baby Turco tarafından işletilmekte olan www.market.babyturco.com.tr internet sitesi
işletilmesi sırasında üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır)
tarafından Baby Turco ile paylaşılan veya Baby Turco’nun, Veri Sahibi’nin market.babyturco.com.tr’ yi kullanımı
sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Hangi Veriler İşlenmektedir?
Aşağıda Baby Turco tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu
sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar
kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Kullanıcı Bilgisi
Kullanıcı İşlem Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Finansal Bilgi
Pazarlama Bilgisi
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde
anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek
ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Baby Turco, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna
ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin market.babyturco.com.tr üzerinden sağlanan hizmetlerden
faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve
market.babyturco.com.tr’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme
hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Baby Turco tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş
süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin
planlanması ve icrası, Baby Turco tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş
birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Baby Turco ve
iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Baby Turco’nun
ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Baby Turco, Veri Sahipleri’nin market.babyturco.com.tr üzerindeki
hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme
yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin
oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve
materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri
paylaşabilecektir.
Kişisel Verilerin Aktarımı:
Baby Turco, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu
Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Baby Turco’nin hizmetlerinden
faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere
aktarılabilecektir. Baby Turco, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil),
Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel
değerlendirme araştırılması, market.babyturco.com.tr hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu
Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi
yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting
servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile
paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız,
tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile
paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri
Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, market.babyturco.com.tr üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda
belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu
Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt
içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından
www.market.babyturco.com.tr.tr adresinde yer alan İletişim Formu’nu doldurarak iletilebilecektir.
Baby Turco, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Baby Turco’nin taleplere ilişkin olarak
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme
hakkı saklıdır.

  MARKET.BABYTURCO.COM.TR ÇEREZ POLİTİKASI

Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş (“Baby Turco”) olarak, web sitesi kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak Baby Turco, işbu Çerez Politikası’nı (“Politika”) https://market.babyturco.com.tr/’de (“Site”) hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

İşbu Çerez politikası Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle Baby Turco tarafından kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği ve korunduğu hususlarında daha detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

ÇEREZ (“ COOKİE”) NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçiyi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorilere ayrılırlar.

Çerezi yerleştiren tarafa göre, market.babyturco.com.tr çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Market.babyturco.com.tr çerezleri, Baby Turco tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Baby Turco ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin market.babyturco.com.tr’yi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre, market.babyturco.com.tr’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/ reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, market.babyturco.com.tr ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “market.babyturco.com.tr” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanabilmek için ilk olarak veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. KVKK m. 14/2’ye göre veri sorumlusuna başvurmadan Kurula şikayet yoluna başvurulamaz.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Kişisel verilerin işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiye veri sorumlusu denir. Veri sorumlusu olan Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş’ye kanundan doğan haklarınızı kullanabilmek için market.babyturco.com.tr’de bulunan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak;

Başpınar (Organize) OSB Mahellesi, O.S.B. 4. Bölge 83424 Nolu Cadde, No:5 Şehitkamil/Gaziantep -Türkiye adresine yazılı olarak;

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile şahsi e-posta adresinizi kullanarak info@babyturco.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkında daha detaylı bilgi almak için Kişisel Veri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği” inceleyebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.