Sepetim(0 ürün)
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

BABYTURCO ÇAĞRI MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden PURETEX PLASTİK VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş (BabyTurco) olarak özel hayatınızın gizliliğine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz, market.babyturco.com.tr müşteri hizmetleri hattını arayan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması hususundaki yükümlülüklerimiz ve sahip olduğunuz haklar hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Tanımı

            KVKK m. 3/1(d) uyarınca kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir. BabyTurco olarak çağrı merkezi numaramızdan bizimle irtibata geçen kimselerin paylaştığı aşağıdaki kişisel verileri, “KVKK” ve ilgili ikincil mevzuatın çizdiği yasal çerçevede işlemekteyiz.

Müşteri hizmetleri faaliyetleri kapsamıda ad-soyadı, iletişim (telefon, adres) bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verileriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları

BabyTurco tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak aşağıdaki belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir. Bu kapsamda çağrı merkezi aracılığıyla müşteri hizmetlerine erişen ilgili kişilerin kişisel verileri;

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz,
 • Kargo teslimatının doğru adrese yapılabilmesi,
 • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak çağrı merkezinde yer alan kayıt cihazları ve dijital formlarla otomatik olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Müşteri hizmetleri aracılığıyla çağrı merkezi kapsamında işlenen kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileri ile paylaşılacaktır. Yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ve idareleri ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde BabyTurco şirket yetkilileri, hissedarları, Grup Şirketleri, iş ortaklarımız ve yasal zorunluluk gereği verileri talep etmeye yetkili yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz yukarıda ifade edilen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere hiçbir şekilde aktarılmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunması ve Saklama Süreleri

Şirketimiz, kişisel verilerinizi ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerinizin ne kadar süre saklanmasına ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde, verileriniz çağrı merkezi faaliyetlerine bağlı olarak ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar saklamakta daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verileriniz işleme amacı sona ermiş veya ilgili mevzuat ve şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel verileriniz yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı olarak bir hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanmaktadır. Bu nedenle tutulan kişisel verilerinizin saklama süresinin belirlenmesinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süresi esas alınmaktadır. Bu durumda sakladığımız kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Bu sürenin sona ermesiyle kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanabilmek için ilk olarak veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. KVKK m. 14/2’ye göre veri sorumlusuna başvurmadan Kurula şikayet yoluna başvurulamaz.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 1. KVKK Hükümleri Uyarınca Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemleri

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, şirketimiz internet sitesinde yer alan “Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimize başvurabilirler. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkında daha detaylı bilgi almak için Kişisel Veri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği” inceleyebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerinize

Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş

Adres: Başpınar (Organize) OSB Mahellesi, O.S.B. 4. Bölge 83424 Nolu Cadde, No:5 Şehitkamil/Gaziantep -Türkiye

Tel:08502595400

E-Posta:info@babyturco.com.tr